Logo
 B o o k s     Search     Notes for Authors     About BJC     BJC - Main     SGGW    
Baltic Journal of Coleopterology

More information about book, please ask Jaroslaw Sklodowski: sklodowski@wl.sggw.waw.pl

cover

Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej
Zooindicative monitoring of hurricane caused damage of forest ecosystems of Pisz Forest

Pod redakcją / Editor J. Skłodowski
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW
Warsaw Agricultural University Press 2007, pp. 200.

Spis treści / Contents

Wstęp
Introduction
Jarosław Skłodowski
Opis terenu badań
Study area description
Jarosław Skłodowski
Wybrane wskaźniki opisujące stan środowiska
Selected indices describing the status of the environment
Jarosław Skłodowski
Zmiany składu gatunkowego roślinności runa na powierzchniach powiatrołomowych w Nadleśnictwie Pisz
Dynamics of forest floor vegetation in the wind destroyed plots of Pisz Forest District
Marek Sławski
Zmiana runa leśnego na terenie drzewostanów zniszczonych przez huragan, obserwowana metodą naziemnej rejestracji fotograficznej
Forest floor dynamics in the stands destroyed by hurricane, results of the onground photographic recording method
Jarosław Skłodowski
and
Jerzy Buszyniewicz
Zmiany w składzie i strukturze epigeiczno-glebowych zgrupowań Collembola w drzewostanach Puszczy Piskiej zniszczonych przez huragan
The dynamics of composition and structure of epigeic-soil communities of Collembola in the stands of Pisz Forests destroyed by the hurricane
Małgorzata Sławska
and
Marek Sławski
Fauna Diplopoda i Chilopoda w ekosystemach drzewostanów pohuraganowych i kontrolnych
Diplopoda and Chilopoda fauna in the ecosystems of posthurricane and control stands
Henryk Tracz
Zmiany długości żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus w drzewostanach zniszczonych przez huragan i w drzewostanach kontrolnych
Dynamics of body length of the dung beetle .Anoplotrupes stercorosus. in the hurricane destroyed stands and in the control stands
Jarosław Skłodowski
and
Tadeusz Duda
Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń Puszczy Piskiej oparty na biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae)
The zooindication monitoring of wind-caused damage to the Pisz Forest based on the condition of carabids (Coleoptera, Carabidae)
Jarosław Skłodowski
Analiza występowania kambio- i kambioksylofilnych chrząszczy na sośnie oraz towarzyszącej ich chodnikom faunie subkortykalnych Coleoptera na terenie Lasu Referencyjnego Szast
Analysis of cambio- and cambio-xylophilous beetles and accompanying subcortical Coleoptera fauna occurrence in Scots pine trees at the area of Reference Szast Forest
Artur Rutkiewicz
Dyskusja
Discussion
Jarosław Skłodowski
Web Page by Sławomir Laskus